Com accedir al curs

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat, haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS) d’acord amb l’opció cursada,
  • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  • També poden accedir les persones amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle al qual volen accedir.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Eixample Clinic realitzarà el procés de selecció adient a les candidatures rebudes