Com accedir al curs

Poden accedir al cicle de Gestió Administrava a l’àmbit sanitariles persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
  • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Eixample Clinic realitzarà el procés de selecció adient a les candidatures rebudes.